NOUVO ELEV

Aprann anglè pa pote konvèsasyon senp lè l sèvi avèk vokabilè esansyèl ak gramè. Aprann Basics yo nan lang angle, plis kouman li li ak pwononsyasyon kòrèk ak aksan.

Aprann li ak ekri angle kapab yon eksperyans ki fè anpil moun intimide, men nan DePorres P.L.A.C.E., aprann vini yon plesi. Se paske nou pa menm jan ak lot sant alfabetizasyon ki genyen nan zòn Palm Beach la. Nan DePorres P.L.A.C.E., klas yo pa gen anpil moun epi profesè yo ansenye oubyen pou yon ti gwoup tou piti oubyen pou yon sel moun. Klas yo nan yon atmosfe pezib ak moun ki byen janti.

  • Gen klas de fwa pa semenn pou 1 è tan e demi, oubyen yon fwa pa semènn pou 2 zèd tan.
  • Ed la ale san rete depi elev la vle.
  • Klas la gratis. Elev la peye pou pwop liv li, men moun ki pa ka peye yo bay liv la gratis.
  • Nouvo elev you dwe enskri epi pran yon ti ekzamen evalyasyon

POU ENSKRI SOU ENTENE
Peze bouton sa pou enskri sou entenet Fom Enskripsyon (Kreyol) RELE JODI POU PRAN YON RANDEVOU  561-863-5778